Кафедра функціонує з 1999 року. Забезпечує підготовку фахівців п’яти спеціальностей за галузями знань:

  • 05 «Соціальні і поведінкові науки»
  • 07 «Управління і адміністрування»
  • 12 «Інформаційні технології»

Завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Лисенко Наталія Олександрівна.

Викладає економічні та облікові дисципліни. Має більше 10 років стажу ФОП. Є автором ряду навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Наукові інтереси – аспекти стратегії життєздатності переробних підприємств АПК в конкурентному середовищі. 


На кафедрі працює 7 доцентів, 1 старший викладач.
Кафедра готує фахівців економічного, управлінського та інформаційного напрямів. Зокрема, слід відмітити можливості, що отримають фахівці відповідної кваліфікації. На цьому коротко і зупинимось.


Спеціальність 051 «Економіка»
Можливість посісти посаду керівника підприємства різних організаційно-правових форм господарювання, керівника (завідувача підрозділом, заступника керівника) економічних, фінансових, бухгалтерських та адміністративних підрозділів, економіста, консультанта з економічних питань, агента з комерційних послуг, торговельного брокера.


Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Це єдина економічна спеціальність, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансових установах (банківські установи, страхові компанії, органи місцевого самоврядування, органи казначейської служби, органи податкової служби) та фінансових службах підприємств та організацій різних форм власності (представники малого та середнього бізнесу, великі бізнес-структури, сільські та міські ради, районні та обласні державні адміністрації та ін.).

Професія фінансиста є однією із найбільш престижних та високооплачуваних у світі, та вимагає системного застосування управлінських та аналітичних навичок для оцінки фінансового стану підприємств та організацій, бюджетування та прогнозування, контролю над витрачанням грошових коштів та розробки заходів з мінімізації ризиків.

Відповідно до даних Державної служби статистки України фінансисти отримують одну із найвищих офіційних заробітних плат в Україні. Це також підтверджується численним обсягом вакансій, розміщених на сайтах з пошуку роботи work.uarabota.uahh.ua.


Випускники за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть працювати:

  • у фінансовому секторі на посадах керівників та спеціалістів різних відділів банківських установ, страхових компаній, інвестиційних фондів, мікрофінансових організацій, представництва міжнародних фінансових організацій;
  • у корпоративному секторі на посадах фінансових директорів, головних бухгалтерів, керівників та спеціалістів фінансових і економічних підрозділів, фінансових аналітиків, аудиторів та бухгалтерів, економістів;
  • у державному секторі на посадах керівників та спеціалістів різних відділів у Національному банку України, Державній податковій службі, Державній аудиторській службі, Державній казначейській службі, державній митній службі, Пенсійному фонді та інших позабюджетних фондах, а також районних та обласних державних адміністрацій, органах місцевого самоврядування.

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Фахівці даної спеціальності підготовлені для державних та приватних бізнес-структур (вони можуть працювати на різних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю); виконувати трудові обов’язки на державній службі (розробка та експертиза ключових документів у сфері соціально-економічної політики загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів); практикувати освітню та наукову діяльність у вищих навчальних закладах і дослідницьких центрах (здійснюючи складні економічні дослідження і наукові проекти, розробляючи соціально-економічні прогнози, займаючись викладанням навчальних курсів).

Багато з них працевлаштовуються в українських банківських структурах, туристичних, рекламних і медіа-агенціях, компаніях-операторах мобільного зв’язку, центральних і регіональних органах державної влади, а окремі заснували і ведуть власну підприємницьку справу. Після завершення навчання талановита молодь обирає освітньо-науковий шлях розвитку своєї кар’єри, вступаючи до аспірантури, захищаючи кандидатські дисертації та обіймаючи викладацькі й дослідницькі посади у різних вищих навчальних закладах та наукових інституціях України. Окрім того, з метою побудови міжнародної професійної кар’єри випускники спеціальності також продовжують навчання у відомих європейських університетах. За спеціальністю «Менеджмент» готуються фахівці в сфері управління державними і бізнесовими структурами. Навчання на спеціальності дає можливість сформувати розуміння системних зв’язків щодо управління організаціями різних видів та сфер діяльності. Якщо ви мрієте стати директором підприємства або керувати його підрозділами, стати авторитетним спеціалістом державної установи чи створити свій власний бізнес і управляти ним – прямувати треба саме до нас!


Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

На сьогоднішній день фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців сфери інформаційних технологій. Вони приймають участь у розробці вітчизняних і міжнародних програмних проектів та мають достойну оплату своєї праці. Як показують численні дослідження в сфері ІТ попит на фахівців даної спеціальності досить значний і у майбутньому буде тільки зростати.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» базується на вивченні дисциплін фундаментальної підготовки майбутнього фахівця ІТ сфери та вибіркових (за вибором ВНЗ та безпосередньо студентів), по опануванні яких студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають сучасні мови програмування, комп’ютерні мережі, тестування, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за обраним фахом.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» спрямована на розробку інформаційних систем різної складності, веб-сайтів, 3D-моделей, комп’ютерних ігор та інших прикладних програм, які працюють надійно та ефективно, вартість розробки та супроводу яких є доступною і задовольняють вимоги, що висувають до них замовники. Тому випускники даного фаху мають можливість працювати в компаніях, що займаються сервісною або продуктовою розробкою і тестуванням програмного забезпечення різного призначення; інформаційних відділах державних, промислових, фінансових, торгових, адміністративних організацій;банках та банківських структурах тощо.

По завершенню навчання за даним фахом уже сформований ІТ-фахівець зможе знайти перспективну роботу в провідних ІТ-компаніях, у тому числі й закордонних. Специфіка професії фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення дозволяє працювати віддалено та мати гнучкий робочий графік. Також фахівець спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» має можливість відкрити свою справу (стати фрілансером) і розробляти програмні продукти на замовлення у зручний для нього час.


Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Підготовка бакалаврів по даній спеціальності характеризується найбільш широким охопленням дисциплін інформатики. На цій спеціальності готують спеціаліста по Інформаційних технологіях. Відповідно після закінчення людина має непогане уявлення про всі можливі професії в IT.

Зміст діяльності фахівців полягає у розробці комп’ютеризованих інформаційних систем і технологій для різноманітних галузей науки, промисловості та бізнесу, включаючи: проектування та розробку прикладного програмного забезпечення, баз даних та баз знань; проведення системного аналізу предметних областей і їх формалізацію; створення математичних моделей об’єктів та процесів автоматизації; розробку систем штучного інтелекту. Студенти вивчають прийоми роботи з інформаційними системами, їх устрій та особливості програмування.

Спеціальність «Комп’ютерні науки» дає можливість перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Фахівець може займати такі посади: адміністратор баз даних; Веб-дизайнер; Веб-розробник; 3D-моделювання і друкування, розробка комп’ютерних ігор; Net-розробник; системний адміністратор; адміністратор комп’ютерних мереж; ІТ-інженер; інженер із захисту інформації (Security assesment engineer); ІТ-директор компанії чи ІТ-керівник підрозділу (IT-director); керівник групи (проекту) (Team leader); ІТ-спеціаліст; аналітик комп’ютерних систем (аналітик бізнес-процесів); тестувальник/інженер служби гарантії якості програмного забезпечення (Quality Assurance Engineer); системний інтегратор; системний архітектор; науковий співробітник; викладач вищої школи.

Кафедра активно підтримує зв’язки з випускникам минулих років, в тому числі і з тими, хто обіймає керівні посади в банківських установах, бізнес-структурах, органах державної влади, та стає першим роботодавцем для нинішніх студентів. Це дає можливість забезпечити працевлаштування найбільш активних студентів вже на старших курсах.

За час існування кафедра випустила більше 2,5 тисяч фахівців, які успішно працюють в державних структурах, на підприємствах різних форм власності та як приватні підприємці в сфері малого та середнього бізнесу. Багато випускників філії з дипломами ПВНЗ «Європейський університет» також працюють і за кордоном – в Австрії, Німеччині, Франції, Португалії, Італії, Австралії, Польщі, Чехії, Данії, Великобританії, Сполучених Штатах Америки, Росії, Естонії. 


Професорсько-викладацький склад кафедри

Космідайло Інна Василівна – кандидат економічних наук, доцент.

Директор Уманської філії. Фахівець в галузі управління та адміністрування. Викладає ряд управлінських та економічних дисциплін. Є автором багатьох наукових та методичних праць. Наукові інтереси – науково-методичні основи управління підприємствами державної власності, інноваційний розвиток піприємств (на прикладі машинобудівних підприємств).


Стойка Віталій Олександрович – кандидат економічних наук, доцент

Фахівець у галузі економіки та управління. Викладає Економічну теорію, Менеджмент безпеки підприємств, Емоційний інтелект, Основи академічної доброчесності. Є автором більше 50 наукових та методичних праць. Наукові інтереси – науково-практичні засади управління інвестиційною діяльністю, управління інвестиційно-інноваційний розвиток суб’єктів господарювання, соціально-економічні аспекти розвитку економіки країн світу.Бєсєдіна Світлана Валеріївна – кандидат технічних наук, доцент

Фахівець з інформаційних технологій. Викладає Технології захисту інформації, Проектування інформаційних систем, Інтелектуальний аналіз даних, Управління ІТ-проектами, Теорія прийняття рішень. Є автором багатьох наукових та методичних творів. Наукові інтереси – метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв на основі структурно-блочних кодівОлєйнічук Олексій Миколайович – кандидат юридичних наук.

Фахівець з права. Викладає правові дисципліни. Є автором багатьох наукових та методичних творів. Наукові інтереси – кримінальна відповідальність за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат.


Цімоха Ростислав Русланович – магістр права, старший викладач філії.

В 2014 році закінчив національний університет «Одеська юридична академія». Займається адвокатською діяльністю. Є автором багатьох наукових та методичних творів.


Нечепуренко С.С – викладач ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.


Яроміч О.В – магістр права, старший викладач філії.

У 2017 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Активно провадить практику адвокатської діяльності та юридичного консультування.


Основою навчально-методичної роботи викладачів кафедри є ефективна організація самостійної роботи студентів з використанням сучасних комп’ютерних технологій практично з усіх дисциплін. Студенти мають можливість працюючи у комп’ютерних класах, використовувати ресурси Internet, навчальні мультимедійні курси, періодичні видання з менеджменту та інформаційних технологій. Велика увага приділяється науковій роботі студентів. На кафедрі функціонують різні студентські проблемні групи наукового характеру.