Кафедра інформаційних технологій та математичних дисциплін


Сучасна цивілізація характеризується впровадженням інформаційних технологій у всі сфери життя людини. Час ставить нові вимоги до формування високоосвіченої професійної еліти, вільної і творчої, здатної на самостійне мислення та активні дії в галузі економіки, менеджменту, інформаційних технологій на базі глибоких і сучасних знань, усвідомлення суспільних дій та особистих спрямувань. Враховуючи потреби ринку праці, крім фахівців за напрямками „Економіка та підприємництво” та „Менеджмент”, філія готує фахівців за напрямками „Комп’ютерні науки” та „Програмна інженерія”. Належний рівень освіти фахівців з даних напрямів забезпечує кафедра інформаційних технологій та математичних дисциплін, заснована в 2002 році.
Ефективність роботи кафедри визначається її професорсько-викладацьким складом. На кафедрі працюють 14 викладачів, із них 8 осіб мають вчений ступінь та звання (один доктор наук, професор, сім – кандидати наук, доценти), 4 особи працюють на посадах старшого викладача. За період 2005-2010 рр. викладачами було видано 6 підручників, 42 наукові статті, 54 тез доповідей, методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи студентів, тестові завдання для проведення модульного контроля, написання курсових та дипломних робіт з усіх дисциплін кафедри. У навчальному процесі широко використовуються інноваційні методи та технології. З 2004/2005 навчального року на кафедрі запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу, що відповідає вимогам Болонської декларації. Відповідно до Положення про проведення експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Європейському університеті, кафедрою внесені зміни до методичного забезпечення та організацію навчального процесу.
Впровадженню інноваційних технологій у навчальний процес сприяє тісна співпраці викладачів кафедри з викладачами кафедр Європейського університету, Національного університету садівництва, Національного авіаційного університету, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Позитивним є досвід впровадження комп'ютерних технологій при викладанні дисциплін, безпосередньо не пов'язаних з комп'ютерною технікою: вища математика, математичне програмування, теорія ймовірності та математична статистика (MathCad, Advanced Grapher), дослідження операцій, оптимізаційні тметоди і моделі (MS Excel), основи електроніки та електротехніки, комп’ютерна схемотехніка, архітектура комп’ютерів (MicroCap, Advanced Grapher, „Компас”), фізика (комп’ютерна лабораторія L-мікро, Advanced Grapher ).
Навчання проводиться на основі новітніх інформаційних технологій із застосуванням сучасної комп’ютерної техніки з метою забезпечення наскрізної інформатизації навчального процесу. Парк комп’ютерної техніки філії становить 76 сучасних персональних комп’ютерів, об’єднаних у локальну мережу. Виконання лабораторних робіт з фізики, електроніки та електротехніки, мікропроцесорної техніки проводиться у лабораторії фізики та мікропроцесорної техніки. В лабораторії встановлено сучасне обладнання для виконання лабораторних робіт з усіх розділів фізики, устаткування з основ аналого-дискретної схемотехніки та основ цифрової схемотехніки, а також моделюючі та імітаційні програми такі як Electronics Workbench, Single Chip Machine, AKNM Circuit Magic (для виконання робіт з електроніки та електротехніки, мікропроцесорної техніки). Лабораторні роботи з розділів фізики „механіка”, „молекулярна фізика та термодинаміка” виконуються на сучасних автоматизованих комплексах, підключених до персональних комп’ютерів.
Основою навчально-методичної роботи викладачів кафедри є ефективна організація самостійної роботи студентів з використанням сучасних комп’ютерних технологій практично з усіх дисциплін. Студенти мають можливість працюючи у комп’ютерних класах, використовувати ресурси Internet, навчальні мультимедійні курси, періодичні видання з менеджменту та інформаційних технологій (передплачується сім періодичних видань). Велика увага приділяється науковій роботі студентів. На кафедрі функціонують предметні гуртки з математики та програмування, проводяться предметні тижні. Викладачі кафедри беруть участь у організації та підготовці щорічної міжвузівської студентської наукової конференції „Сучасні інформаційні технології та комп’ютерні системи на шляху до інформаційного сусупільства”. У 2010 році така ж тематика розглядалась в рамках науково-практичної конференції молодих вчених.
За результатами конференцій було видано збірники тез доповідей учасників. „Вчись, працюючи!” – це не тільки девіз університету, це реальні дії що адаптації студентів до умов ринку праці, сприяння їх зайнятості шляхом проходження виробничої та переддипломної практик на підприємствах та установах регіону, з якими щорічно укладаються договори про співпрацю, а також навчання за індивідуальним графіком для осіб, що поєднують роботу і навчання. Тому, закінчуючи навчання переважна більшість випускників напрямів підготовки „Комп’ютерні науки” та „Програмна інженерія” працевлаштовані за спеціальністю. Все це надає оптимізму та надихає на подальшу плідну працю викладачів та співробітників кафедри з підготовки та виховання висококваліфікованих спеціалістів.